FÖRENINGEN ÅLANDS EMIGRANTINSTITUT  r.f.

 

 

Årsmöte                                                                                               Protokoll  3 / 03

 

söndagen den 27 april 2003, på Ålands museum, filmsalen, kl. 14.00.

 

 

 

Närvarande: 13 personer

 

 

1. Mötets öppnande             Innan mötet öppnades hölls en tyst minut till åminnelse av Karin

Wennström, institutets mångåriga gynnare och välgörare, samt sty- relsemedlem Bjarne Henriksson, vilka båda gått bort under året.

Ordf. presenterade Ted Rosvall, ordförande vid Sveriges Släktfors-karförbund, som berättade om dess verksamhet och om institutets möjlighet att ev. bli medlem i det.

Därefter öppnade ordf. Erik Lindholm årsmötet kl. 14.15 och häl-sade deltagarna välkomna.

 

2.      Val av mötesordförande, -sekreterare, två protokolljusterare samt två rösträknare

Styrelsens ordf. Erik Lindholm valdes enhälligt till mötesord-  förande. Till mötessekreterare utsågs verksamhetsledare Eva Meyer. Eva Karlsson och Göta Silander valdes till protokoll-  justerare, ävensom till rösträknare.

 

3.      Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet

Konstaterades att mötet sammankallats i enlighet med förening-  ens stadgar genom en skriftlig möteskallelse i det medlemsbrev som skickades ut under förra hälften av april 2003, dock endast till alla i Norden bosatta medlemmar. Dessutom har i de lokala dags-tidningarna ingått en notis om årsmötet v. 18, år 2003. Konstatera-des att mötet var beslutfört.

 

4.      Godkännande av föredragningslistan

Konstaterades att föredragningslistan uppgjorts i enlighet med stadgarna, varpå den godkändes med ett tillägg under p. 10.

 

5.      Presentation av bokslut, årsberättelse och revisorernas utlåtande

Kassör Peter Karlsson var förhindrad att närvara, varför mötesordf. Erik Lindholm presenterade föreningens bokslut för verksamhets-  året 2002 samt revisorernas utlåtande. Verks.led. Eva Meyer pre-senterade årsberättelsen i korta ordalag.

Årsberättelsen, likaväl som delar av bokslutet och revisorernas ut-  låtande, hade utdelats för genomläsning till mötesdeltagarna.

 

6.      Fastställande av bokslut samt beviljande av ansvarsfrihet

Bokslutet fastställdes och mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

 

7.      Fastställande av verksamhetsplan och budget för år 2004 samt anslutnings- och medlems- avgifter

                                        Verksamhetsplanen för resten av år 2003 upplästes av verks.led. Eva Meyer och godkändes. Mötesordf. Erik Lindholm läste upp budgetförslaget  för år 2003 och årsmötet godkände det. Ävenså presenterades budgetförslaget och verksamhetsplanen för år 2004, vilka vann årsmötets godkännande, efter att mötet diskuterat och gett förslag på hur hemsidan kunde utvecklas. – Även verksam-hetsplanerna och budgetförslagen hade tillställts mötesdeltagarna i kopierad form.

Konstaterades att ingen anslutningsavgift uppbärs av nya medlem-mar. Medlemsavgiften fastställdes till 10 euro / år.

 

8.      Val av ordförande för år 2003

Till ordförande för Föreningen Ålands Emigrantinstitut r.f. för  följande verksamhetsår föreslogs Erik Lindholm och förslaget vann enhälligt understöd.

 

9.      Val av två revisorer samt två suppleanter

Föreningens revisorer Harald Karlsson och Erik Sundberg samt  revisorssuppleanter Guido Lindroth och Jan-Erik Rask återvaldes enhälligt för verksamhetsåret 2003, såframt de är beredda att axla uppgiften under kommande verksamhetsår.

 

10.  Övriga ärenden              Konstaterades att vid nästa årsmöte kommer den nuvarande styrel-

sens mandatperiod att utgå och att en valberedningskommitté bor-de utses för att förbereda en ny styrelse. Till valberedningen utsågs Einar Lindholm och Ben-Erik Pahlman.

 

11.  Mötets avslutande          Mötesordf. Erik Lindholm förklarade mötet avslutat kl. 15.00.

Därefter hälsades Henrik Salminen välkommen, nyss hemkommen från den lindholmska släktträffen i Florida, vilket även var ämnet för hans framträdande.

Slutligen förevisades släkten Lindholms hemsida på internet, och likaså Emigrantinstitutets hemsida, som förnyats och sköts av Göran Pettersson.

Förfriskningar serverades före mötet.

 

 

 

 

                                                                                                                                 

Erik Lindholm, mötesordf.                                   Eva Meyer, mötessekreterare

 

 

 

 

                                                                                                                                 

Eva Karlsson, protokolljusterare                         Göta Silander, protokolljusterare